O ZKD

Kulturna društva so v občini Ivančna Gorica največji nosilci društvene dejavnosti. Na eni strani so oprta na tradicijo oziroma na kulturno izročilo, po drugi strani pa so odprta ustvarjalnosti, ki jih poklicne kulturne ustanove ne sprejemajo,  kot so npr. folklora, godbeništvo itd.  Zato je osnovni namen Zveze kulturnih društev občine Ivančna Gorica (v nadaljevanju ZKD) spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, povezovanje vseh kulturnih društev, skupin in posameznikov, ki delujejo na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti, ter hkrati kulturna vzgoja in izobraževanje.

ZKD občine Ivančna Gorica deluje od leta 1998 in šteje dvajset kulturnih društev, v katerih je aktivnih preko tisoč ljubiteljskih kulturnikov. Organizirana je po zakonu o društvih in ima svoj statut. Na letni skupščini članstvo vsakih pet let izvoli predsednika, izvršni in nadzorni odbor, ki usmerjajo in nadzorujejo  delovanje zveze.  Pooblaščen računovodski servis izvaja računovodski standard, ZKD pa izvaja letni program in izobraževanja, medijsko obvešča ter skrbi za povezovanje s kulturnimi društvi, občino in tudi  javnimi ustanovami, ki posredno delujejo na tem področju.

Program ZKD občine Ivančna Gorica je dostopen javnosti, je ustvarjalen ter omogoča in uresničuje cilje, ki so pomembni tako kulturnim društvom kot prebivalcem občine Ivančna Gorica. ZKD dobro sodeluje z JSKD OI Ivančna Gorica, Mestno knjižnico Grosuplje in njeno enoto Knjižnico Ivančna Gorica, Zavodom Prijetno domače, s šolami, z Glasbeno šolo Grosuplje in  podružnico Ivančna Gorica in drugimi organizacijami.